HLS_LOGO.jpg


 

Välkomna till HLS hemsida 

Innan du börjar läsa på en websida vänligen ta alltid för vana att uppdatera sidan.


Här finner du aktuell information och händelser i HLS och på

"Myrsjöns bad och festplats". 


I historiksyfte sparas en kortare tid inaktuellinformation ner i tillhörande rubrik (se listan till vänster. Där ser du bl.a tidigare högtidsfirande etc...)

Adressen till "Myrsjöns bad och festplats" är;
Hasseluddsvägen 103, 132 39 Saltsjö-Boo.
Latitud  59,3355  Longitud 18,2679 


Vill du veta om "Myrsjöns bad och festplats" är ledig för att hyra eller bara vara på platsen?

Klicka på  "Se bokade dagar" (se listan till vänster) 

Där finner Du en uppdaterad kalender.

Håll dig uppdaterad eller kontakta oss på malin@malindemora.se så slipper du onödiga överraskningar.


***************************************************************************************

2022-07 RUNDFLYG

HELIKOPTER

Vuxna 350:-    Barn 350:-

 

Myrsjöns festplats

Tisdag 19 juli kl 19:00

Ingen platsbokning, 4-5 minuter, 350kr pp, Swish/kontant

(Hyr hela helikoptern och ta med max 5 st pers i 15 minuter för 4.500:- eller i 30 min för 8.000:- .

Skicka önskemål till
helikopter.rundflyg@outlook.com)

Medtag om möjligt gärna egna hörselskydd

Välkomna! Heliair Sweden AB

 

 2022-03-07

Nacka kommun har planerat att bl.a. utöka industriområdet i Kummelberget, men även anlägga en stenkross inom området. Detta påverkar naturvärden och miljö för boende runt området. Här redovisas ett antal saker som man som privaperson kan göra för att påverka Kommunens beslut.

.     Läs underlagen på Kommunens hemsida här och sätt dig in i t ex:

·       Omfattningen av det växande industriområdet (högre, tätare, mer omfattande industribebyggelse

·       Syftet med att låta industriområdet växa (att samla störande verksamheter hit)

·       Planen på att förlägga en stenkross här som ska försörja hela Nacka med   fyllnadsmassor

·       Upphävda strandskydd för Trollsjön och Myrsjön.

 
.     Delta på det digitala samrådsmötet den 8 mars kl 17:00. Länk kommer på kommunens sida. Framför dina frågor & synpunkter!
 

.     Skriv på protestlistan som Christina Lindholm skapat här. Be din partner, dina grannar och andra i din omgivning att göra detsamma!

 

 .     Skriv till Nackas politiker och ifrågasätt, protestera eller på annat sätt gör dina synpunkter hörda. Kontaktuppgifter till dem finns här!

 

.     Maila in dina synpunkter på förslaget till: registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2019/60 i ämnesraden. Senast den 22 mars

 

.     Skicka in ett medborgarförslag om att värna Skarpnässkogen, och låta Trollsjön och Myrsjön inkl tillhörande strandskyddsområden få förbli orörda till registrator@nacka.se. Skriv ”Medborgarförslag om…” så hittar förslaget fram till rätt nämnd. 

  

.     Sprid informationen till dina vänner i området – många är ännu ovetandes om dessa planer!

 

.     Fundera på om du kan och vill ge stöd till, eller engagera dig i  Naturskyddsföreningen NackaNacka Miljövårdsråd och/eller Boo Miljö och Naturvänner, som alla försöker kämpa för Skarpnässkogens bevarande!


***************************************************************************************


MIDSOMMAR 2021


Under 2021 kommer HLS inte att anordna något midsommarfirande.

COVID-19 sätter fortfarande stopp för dylika publika arrangemang.


Men lite medvid och bra väder kanske det kan bli en midsommarstång

att avnjuta - för att inge hopp om en mer normalt tillvaro till 2022 !


***************************************************************************************

 

RUNDFLYG med HELIKOPTER

helikopter.jpg


 

Myrsjöns festplats 

Torsdag 16 juli 2020

Kl 17:00 

Ingen platsbokning, 4-5 minuter, 300kr pp, Swish/kontant 

   (Hyr hela helikoptern och ta med max 5 st pers i 15 minuter för 4.500:- eller i 30 min för 8.000:- . Skicka önskemål till helikopter.rundflyg@outlook.com )

        Vi har säkerställt så att passagerarna har social distansering i helikoptern.  

Medtag gärna egna hörselskydd  

Välkomna! Helinord AB 

***************************************************************************************

  Kallelse

 

 till Årsmöte Hasseludden-Lövberqa-Skarpnäs fastighetsägareförening u.p.a.

 på Myrsjöns bad- och festplats (dansbanan) Måndagen den 15/6-20 kl 19.00

 

 Dagordning för årsmöte

 

 § 1. Årsmötets öppnande.

  § 2. Närvaroförteckning

 § 3. Godkännande av dagordningen

 § 4. Val av mötesordförande

 § 5. Val av mötessekreterare

 § 6. Val av två justerare, tillika rösträknare

 § 7. Årsmötets behörighet

 § 8. Styrelsens verksamhetsberättelse

 § 9. Revisorernas berättelse

 § 10. Fastställande av balans- och resultaträkning

 § 11. Disposition av årets ekonomiska resultat

 § 12. Styrelsens ansvarsfrihet

 § 13. Val av styrelse
A. Val av ordförande för ett år
B. Val av styrelseledamöter för två år
C. Val av styrelsesuppleanter för ett år
D. Val av revisorer jämte en revisorssuppleant för ett år
E. Val av valberedning ett år

§ 14. Arvode till styrelse, webansvarig och revisor.

 § 15. Information om budgeten för år 2020

 § 16. Fastställande av medlemsavgifter för 2021

 § 17. Ärenden som styrelsen framlagts för föreningen eller sådana som föreningsmedlemmarna önska få behandlade vid stämman (motioner)

 § 18. Övriga frågor; 1) Arbetsgrupper – mark (gräsklippning) 2) Sjögruppen – Myrsjöns väl

 § 19. Mötets avslutande

 

VÄLKOMNA 

 HLS 

 

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------......................................

För kännedom  - läs nedan  Mvh HLS 

Inbjudan till samråd. 25 maj 2020

Dnr: MSN 2019/125 Förenklat standardförfarande

Till berörda

Upphävande av delar av stadsplan S 259 och detaljplan DP 64, DP 74, DP 98 samt DP 80 inom planerat naturreservat för Rensättra i Boo, Nacka kommun

Upprättad på planenheten i maj 2020 - läs bifog PDF här; 


Samradsinbjudan_.pdf

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi följer folhälsomyndighetens rekommendationer för att hindra smittspridning av covid-19.

Mötet är därför utomhus och sittplatserna är placerade med avstånd.

Välkomna 

HLS 

                            

_____________________________________________________________

Påminnelse

Medlemskapet i HLS 2020 är redan igång

(Januari - December.)

Om du har glömt att betala in medlemskapet för 2020 på 200kr/fastighet så gör det nu :-)

 

PLUSGIRO: 25 42 43 - 9 Ange gatuadress samt e-mail i samband med betalning. 

 

SWISH: 123 226 9009  Ange gatuadress samt e-mail i samband med betalning.


Medlemskapet ger dig olika förmåner i HLS.  

Vilka kan bli medlemmar?

Alla som bor i områdena Hasseludden - Lövberga - Skarpnäs.                         

HLS har ett stort behov av din hjälp för att fortsätta kunna hålla festplatsen hel, ren och en trevlig mötesplats för alla besökare såväl ung som gammal. 

Tack för att du stödjer  HLS   

____________________________________________________________


Bästa besökare och HLS-medlemmar


Under rådande omständigeter i samband med Corona så är Myrsjöns bad- och festplats nu uthyrd vid ett flertal tillfällen för mindre aktiviteter som inte kan göras inomhus.

Därför vill vi återigen påminna Er alla om att; 

Myrsjöns bad- och festplats är privat mark och ägs av fastighetsägarföreningen HLS och som upplåts till allmänheten när den inte är BOKAD/UTHYRD

OBS - att de som bokat dag / tid hos HLS har förtur till dansbana och området före allmänheten.

Ni som då är på plats för t.ex en klasspicknick eller något annat dylikt får vänligen lämna området för dem som bokat och betalt hyra. 


Ni som hyr ordnar själva en tydlig skylt som ni sätter upp och som visar att området är BOKAT  för PRIVAT aktivitet. 


I listan bredvid kan du/Ni se vilka dagar som är lediga. 

Enskilda bokningar finns i kalnderlänken.

återkommande bokningar Står i den skrivna texten under länken. (blev så rörigt att lägga in dessa i kalendern)

HLS-styrelse


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kära medlemmar och besökare på

Myrsjöns bad och festplats.

Vi måste tyvärr meddela att pga smittspridningen av Corona och rådande omständigheter kring detta så blir det inget Valborgsfirande i år på Myrsjöns bad och festplats. 

OBS       OBS      OBS 

VI BER ER SOM TÄNKER BESÖKA VÅR FINA"MYRSJÖ BAD OCH FESTPLATS" AV OLIKA ANLEDNINGAR ATT FÖLJA FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS REKOMMENDATIONER SÅSOM ATT HÅLLA AVSTÅND OCH INTE VARA SAMLADE FLER PERSONER PÅ EN OCH SAMMA PLATS. 

   Varmt Välkommen nästa år.


            Saltsjö-Boo Scoutkår och HLS - styrelse


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

För kännedom, läs.   


Detaljplan för Myrsjö sportcentrum, del av fastigheterna


Rensättra 2:3 och Rensättra 6:1 i Boo.


Förslag till beslut.....


Hälsningar HLS


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HLS

vill önska alla nya och gamla medlemmar en god fortsättning på det nya året.


Håll er uppdaterad här på sidan för kommande


vårstädning och andra roliga aktiviteter som


sker på vår fina och trevliga 


Myrsjöns bad och festplats.Mvh


HLS-Styrelse


                                                                                                                                                                                             -----------------------------------------------------------------------------------------------------------


FÖR KÄNNEDOM


- Underrättelse om granskning -

Detaljplan för Myrsjö sportcentrum, del av

fastigheterna Rensättra 2:3 och Rensättra 6:1 i

Boo, Nacka kommun

En ny detaljplan tas nu fram för Myrsjö sportcentrum, del av fastigheterna Rensättra 2:3 och Rensättra 6:1 i Boo.

Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Planförslaget möjliggör att flera idrottsfunktioner ska kunna tillskapas så att ett sportcentrum kan växa fram över tid och möta olika behov.

I planarbetet har utgåtts från ett möjligt scenario om att exempelvis en simhall och en ishall samt en multihall tillskapas och att befintliga rackethallar finns kvar.

Utöver idrottsändamål bekräftar detaljplanen befintlig förskola på området.

Detaljplanen möjliggör för förskolans fortlevnad och en möjlig utökning, men också att en idrottsanläggning kan placeras på området som idag nyttjas av förskolan, även om detta inte är aktuellt idag.

Befintliga rackethallar får utvecklingsmöjligheter genom förslaget. 

Planförslaget innehåller en stor andel natur- och parkmark som syftar till att på ett varsamt sätt möta angränsande naturreserv och utgöra buffertzon mot befintlig bebyggelse.

Naturmarken möjliggör god dagvattenhantering samt att entréer till naturreservatet kan tillskapas genom att anlägga stigar som ansluter till stigar inom reservatet.

Parkmarken möjliggör för gång – och cykelvägar som ansluter till området. 

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. 

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Granskningstid

Under tiden 30 oktober 2019 till och med 27 november 2019

finns planförslaget utställt för granskning. 

Planhandlingar

Detaljplaneförslaget med tillhörande handlingar finns att läsa i sin helhet på Nacka kommuns webbsida: https://www.nacka.se/myrsjosportcentrum

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider. 

Planhandlingarna finns även tillgängliga på biblioteken i Orminge centrum och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider.

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till

planarkitekt Anna Ellare, telefon 08-718 98 80, e-post: anna.ellare@nacka.se eller Per Jacobsson, telefon 08-412 53 45, e-post: per.jacobsson@nacka.se. 

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till: 

registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2017/285 i ämnesraden.

 eller till:

Nacka kommun

Planenheten KFKS 2017/285

131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 27 november 2019.

Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet. 

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.


Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering   

Med vänlig hälsning

Planenheten, Nacka kommun

Läs PDF nedan; 


Underrattelse_om_granskning_Myrsjo_sportcentrum_2.pdf


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bästa HLS Medlemmar, 

ANSLUT ER GÄRNA TILL DETTA suveräna erbjudande (LÄS NEDAN).

DET KOSTAR INGET OCH NI TJÄNAR PENGAR TILL ER SJÄLVA OCH

TILL HLS.

 

Ca. 600 butiker är anslutna till Sponsorhuset ger er och vår förening pengar tillbaka på ert köp. 


50% till HLS och 50% till Er själva så det är verkligen ett tips använda detta.

 

Exempel på företag/butiker som är anslutna är:

 

hotels.com, booking.com, cdon.com, stadium.se, byggmax.se mfl.....


Vår sida hos Sponsorhuset ärhttps://www.sponsorhuset.se/hls

 

Läs mer om SPONSORHUSET - till vänster i menyn.

HÄLSNINGAR HLS - STYRELSE

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Du/Ni vet väl om att man kan hyra

"Myrsjöns bad och festplats"

Om ni BOKAR och hyr har man förtur på platsen eftersom området är privat mark.

Det är alltid kul att få feedback från tidigare hyresgäster.

Nedan är från den senaste hyresgästen.

" Tack för en mycket trevlig plats att vara på "


A_namngivning_4.jpg

A_namngivning_2.jpg
 

thumbnail_A_namngivning_6.jpgSkarmavbild_2019-09-04_kl._18.18.36.png 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Var med och stöd HLS

genom att betala in årets medlemsavgift

på 200:-/år och fastighet.   


PLUSGIRO: 25 42 43 - 9 Ange gatuadress samt e-mail i samband med betalning. 

 

SWISH: 123 226 9009  Ange gatuadress samt e-mail i samband med betalning.

 

Stort tack för att du stödjer HLS!


------------------------------------------------------------------------------------------------------

HLS vill tacka eldsjälarna Bengt, Kicki, Pär, Eric, Anders och Curre med familjer som gjorde gårdagens midsommarfirande på "Myrsjö bad och festplats till ett härligt minne. 

Tack alla för att ni kom och firade med oss <3 

Foto_2019-06-22_11_06_13.jpg
 

Foto Bengt 

 

 

Foto_2019-06-22_11_06_20.jpgFoto_2019-06-22_11_06_15.jpg

 

 

 Foto Bengt 

 

midsommar_1.jpg 

  

 
Foto Sussiemidsommar_2.jpg


 Foto Sussie


midsommar3.jpg

Foto Sussiemidsommar_5.jpg
midsommar_6.jpgfoto Sussie


Foto Sussie

midsommar4.jpg

 Foto Sussie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klicka på länken nedan för att ta reda på hur badvattenkvalitén är i Myrsjön. 

 

 

https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/badvatten/kommuner-och-badplatser/kommuner/badplatser-i-nacka-kommun.html

 

Mer info om Myrsjön finns att läsa på denna länk;

 

https://www.nacka.se/boende-miljo/natur-och-parker/sjoar-och-kustvatten/myrsjon/

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Med denna underbara utsikt i bakgrunden träffades

12 st medlemmar inkl styrelsen

för årets årsmöte 2019. 

Foto_2019-06-10_19_12_56.jpg

 
Foto_2019-06-10_19_12_52.jpgHLS-styrelse för 19/20 ser ut så här; 


Sören Stark  ordförande, (nyval 1 år)


Bengt Lindblad  ledamot, (kvar 1 år)


Malin Dahlgren  ledamot, (kvar 1 år


Pär Daleus  ledamot, (omval 2 år)


Anders Hultström  ledamot, (omval 2 år)


Eric Malm suppleant , (omval 1 år)


Raymond Schrickel suppleant,  (nyval 1 år)


Pontus Tidell Kassör (extern) (nyval 1 år)


Läs mer under fliken "Kontakta oss"Övriga poster; 


Revisorer 2st - Fredrik Dierks och Marie Husbom (båda omval 1år)


Revisorsuppleant - Kurt Wikman (omval 1 år)


Valberedning 2st  - Andrea Drakenberg-Daleus (nyval 1 år) och 

Jeanette Dierks ( 1 år omval )


Hemsida och kalender/bokning av "Myrsjöns bad och festplats" - Jeanette Dierks

 

Under årsmötet tackades Stefan Friberg av för sitt långa och trogna arbete för HLS. Han startade sitt arbete redan 1973 och har gjort många fina insatser genom åren. STORT TACK STEFAN <3 

 

Foto_2019-06-10_20_00_45.jpg

 ----------------------------------------------------------------------------------

Kallelse till årsmöte 2019

Månd den 10/6 kl 19.00 på dansbanan.


Hasselbladet-2019.pdf


Arsmote_2019.pdf - Klicka här för att se dagordningen


VÄLMÖTT

HLS styrelse

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


Stort tack för ett härligt Valborgsfirande tillsammans.

 

Det var osäkert in i det sista om brasan skulle tändas eller inte. Men "vädergudarna" var med oss och såg till att fukta marken och att det blev vindstilla under eftermiddagen. Detta gjorde att vi i styrelsen kunde ta beslutet att låta Scoutkåren tända brasan med hjälp av sina fina brinnande facklor.

Innan brasan tändes var det många som kom och lyssnade på den glada barnkören (elever från Myrsjöskolans klasser 1C, 2C och 3C) som återigen sjöng in våren med sina härliga barnvårvisor under ledning av Jeanette Dierks (hemsidaansvarig och suppleant i HLS).

Det njöts av hembakat kaffebröd, nybryggt kaffe, smarriga varmkorvar och det fiskades i den spännande fiskdammen som så bra arrangerats av SaltsjöBoo Scoutkår. 

Tack till Bengt Lindblad (ledamot i HLS), Eric Malm (suppleant i HLS) och Anders Hultström (fotograf under kvällen, ledamot i HLS) för ert engagemang och stöd vid ordnandet av Valborg på Myrsjöns bad och festplats.

Tack även till Malin Dahlgren (alias MalinDeMora, ledamot i HLS) för ditt tal om det kommande utegymmet och efterfrågan av engagerade medlemmar och vilja att gemensamt bevara "Myrsjöns bad och festplats" till en plats att trivas på och dit ALLA är välkomna.

Fler hörde av sig och berättade att det är mysigt att komma till Myrsjöns festplats och fira Valborg. Här är det alltid trevligt både för barn och vuxna, ett välordnat arrangemang. 

Tack alla som bidrog till ett fint firande av VALBORG 2019

HLS 

OBS Om du ser dig själv på bild nedan och inte vill vara med på denna sidan. Meddela bara Jeanette (se kontakta oss) så tar hon bort bilden.  

Foto_2019-04-30_19_21_02.jpg

 


 


 


 

 

 


 


 


 


 


 

 

IMG_7766.JPG


 


 


 


 


 


 


 


 


 IMG_7771.JPG

IMG_7773.JPG

 

 


 


 


 


 
 

IMG_7784.JPG


 


IMG_7776.JPG
 


 


 


 


 


 

 

 


 

 

 

IMG_7805.JPG

 

 

 


 


 


 


 


 

 


 

 

IMG_7806.JPG

 


 


 


 


 


 

 

 

IMG_7822.JPG

 


 


 

 

 


 

 


 

 

Foto_2019-04-30_19_58_21.jpg 
 

IMG_7825.JPG

 

IMG_7827.JPG

 
 

IMG_7830.JPG

 

IMG_7832.JPG

 

IMG_7835.JPG

 

IMG_7854.JPG


Foto_2019-04-30_20_04_08.jpg
Foto_2019-04-30_20_05_01.jpgIMG_7865.JPG

 

 

 

IMG_7872.JPG

 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Några viktiga kommande datum att boka in under 2019

10/6-19    HLS Årsstämma kl19.00 på dansbanan

21/6       prel Midsommarfirande (Mer info kommer.

               Vill/kan du hjälpa till Med midsommarfirandet?

               Snälla hör då av dig till styrelsen OMG, tack


Hälsningar   HLS

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ny informationsflik på hemsidan - "Kulturkändisar"

Läs om vilka "kulturkändisar" som bott i vårt fina HLS område.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TACK FÖR ATT NI FÖLJER OCH RESPEKTERAR DE SKYLTAR SOM FINNS 

Foto_2018-07-25_13_01_51.jpg

 


GÄLLER LÖSA SOM KOPPLADE HUNDAR 

HLS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ett 20-tal glada medlemmar kom på dagens årsmöte 2018.

Det bjöds på kaffe och vetelängd. 

HLS - styrelse för 18/19; 

 

Raymond ​Schrickel​ ​(omval 1 år) Ordförande


Bengt Lindblad, ledamot (omval 2 år)​ ledamot / sekreterare


Anders Hultström (kvar 1 år) ledamot


Malin Dahlgren (kvar 1 år)  ledamot


Per Daleus (kvar 1 år) ledamot


Eric Malm (omval 1 år ) suppelant


Jeanette Dierks (nyval 1 år) suppleant


Anna Hultin Kassör , extern (omval 1 år)

 

Läs mer under fliken "Kontakta oss"

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vänligen håll dig uppdaterad på hemsidan och i vår kalender  för ev kommande evenemang, uthyrda dagar samt städdagar. 

Notera att dessa dagar är hela området på Myrsjö bad och festplats inkl dansbanan uthyrd till Malin de Mora (PT- Häsla och skönhet)

Tisdagar kl 19 - 20 

 

Torsdagar; kl 06.10 - 07.10 samt kl 19 - 20

Lördagar; kl 9 - 10

DETTA STÅR INTE I KALENDERN UTAN ENDAST HÄR på hemsidan.

Denna bokning kan komma att ändras om ett större evenemang bokas in hos HLS-styrelse.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ni vet väl om att Du/Ni som betalande HLS medlem får fina rabatter...... 

Förutom rabatt på hyra av Myrsjöns bad och festplats inkl möbler får Du/Ni rabatt på Skepparholmen Spa och konferanshotell.

Skepparholmen ger oss HLS-medlemmar 10 % rabatt på måltider (ej dryck) och hela 15 % rabatt på alla tränings- och temahelger.

Klicka på länken och läs mer om tränings-temahelgerna https://www.skepparholmen.se/se/traening/traenings-temahelger/

Hur gör Du/Ni då?

Jo, boka som vanligt på Skepparholmen Spa och konferanshotell och uppge att ni är HLS-medlem samt skicka oss ett mail på boka@hls.nu så vi kan bekräfta till dem att ni är betalande medlem. Annars gäller tyvärr inte rabatten.

Skarmavbild_2017-08-09_kl._10.12.50.png

 
Tjugo minuter från City MEN bara 5-10 min för oss HLS medlemmar :-)


Pool_med_havsutsikt.jpg


(bild lånad av Skepparholmen spa och konferanshotell)


-------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                    

                      Bästa fastighetsägare och blivande medlemmar!


HLS är en fastighetsägarförening som äger och ansvarar för Myrsjöns Bad och Festplats.


HLS styrelse arbetar ideellt med frågor som rör badplatsen men även med kommunala frågor som rör vår närmiljö.


Badplatsen är dock förenat med vissa underhållskostnader (se nedan) och vi behöver ditt stöd för att kunna bevara, underhålla och utveckla denna vackra plats.


Vänligen stöd HLS genom att betala in årets medlemsavgift på 200:-/år och fastighet.

 

Vänligen betala medlemsavgift på 200:-


PLUSGIRO: 25 42 43 - 9 Ange gatuadress samt e-mail i samband med betalning.


SWISH: 123 226 9009  Ange gatuadress samt e-mail i samband med betalning.


Ett stort tack för att du stödjer HLS!


OBS!

HLS medlemmar kan även hyra dansbanan och Myrsjöns festplats inkl. stolar och bord m.m. till ett förmånligt pris. (se i rubriken "Se bokade dagar" /"Priser för hyra" här till vänster)


Underhåll/att göra framöver:


Vi införskaffar ett utegym, upplysning, info.skyltar, byta staket, underhålla gungor, reparera och måla om efter klotter och skadegörelser m.m. m.m.


Framtida information:


Vill du ha information om vad som händer på festplatsen via e-mail och eller SMS skicka då antingen ett e-mail till:


info@hls.nu alternativt ett SMS med ditt namn och mobilnummer till: 0767 03 85 60.


Det är mycket troligt att vi går över till elektroniskt utskick av information så skicka dina kontaktuppgifter redan nu så du inte går miste om vad som händer framöver.


Mvh

HLS-styrelse


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

MYRSJÖNS BAD OCH FESTPLATS ÄR PRIVAT MARK OCH ÄGS AV FASTIGHETSÄGARFÖRENINGEN HLS OCH SOM UPPLÅTS TILL ALLMÄNHETEN.

 

Vill du hyra möbler, dansbanan eller dansbana och området på Myrsjöns bad och festplats?

 

Vänligen maila; boka@hls.nu

 

Ut och inlämning av nycklar, övrigt material och betalning hanteras av styrelsen.

 

Mer info.  finns att läsa under fliken "Priser för hyra" och "Se bokade dagar"

 

OBS Glöm inte att ta med era sopor när ni lämnar Myrsjöns bad och festplats. Soptunnorna som finns är till för dagsbesökare och räcker inte till för att hantera en större mängd sopor efter en tillställning/fest på Myrsjöns bad och festplats. Sopor som ställs vid sidan om soptunnorna kommer fåglarna att sprida ut runt hela området.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

MYRSJÖNS BAD OCH FESTPLATS BESÖKS AV MÅNGA. TILLSAMMANS GÖR VI PLATSEN TILL EN MYSIG OCH TREVLIG PLATS ATT VARA PÅ.


DENNA MORGON SATT ETT GLATT MÖHIPPEGÄNG OCH ÅT FRUKOST PÅ KLIPPAN BREDVID DEN SPELANDE TJÄDERN.  


Foto_2016-07-25_08_49_50.jpg

 


(foto Jeanette)

 

------------------------------------------------------------------------------------------

En liten påminnelse!

Kontakta ALLTID STYRELSEN om och när du vill använda Myrsjöns bad och festplats.

Tänk på att den kan vara bokad. Bokningar gäller som förtur att vara på festplasen och dansbanan.

 

Styrelsens mailadresser hittar du på "Kontakta oss". Klicka här;

 

Prislistan hittar du här; 

 

Hälsn

HLS- STYRELSE

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2012-06-28_12.09.01.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej alla medlemmar,

Vi har nu öppnat en flik som heter "Gästbok". Där kan du skriva dina synpunkter, önskemål eller varför inte bara glada tillrop till styrelsen eller till oss alla medlemmar i HLS.

 

Vill du nå styrelsen direkt så finns kontaktuppgifter under fliken "Kontakta oss" till vänster i bild.

 

Tänk på att hålla god ton i denna gästbok.

Vi förbehåller oss rätten att radera meddelanden av stötande och kränkande karaktär.

Vid upprepade överträdelser kan IP-nummer komma att sparas och anmälas!

 

Hälsn

Ansvarig tillsammans med styrelsen för HLS-hemsida

Jeanette (medlem och boende i området)

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

 

 
stäng