Denna sida skapades den: 2016-05-02 14:51             KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 15/16


MEDLEMMAR OCH BLIVANDE MEDLEMMAR I

HASSELUDDEN - LÖVBERGA - SKARPNÄS (HLS) FASTIGHETSÄGARFÖRENING ÄR VARMT VÄLKOMNA PÅ ÅRSTÄMMA.  

Onsdagen  DEN 8 JUNI 2016 KL 18.30 PÅ MYRSJÖ BAD OCH FESTPLATS.


Motion från medlem ska ha inkommit senast 14 dagar innan stämman till ordförande 

sorendahl@hotmail.com

 

Årsmöte i Hasseludden-Lövberga-Skarpnäs fastighetsägareförening u.p.a.

 

Kallelse till årsmöte onsdagen den 8 juni 2016 kl. 18,30 på Myrsjöns bad och festplats dansbana.

  1. Årsmötet öppnas
  2. Anteckning av närvarande 
  3. Godkännande av dagordningen
  4. Val av ordförande för årsmötet
  5. Val av sekreterare för årsmötet
  6. Val av justerare, tillika rösträknare
  7. Årsmötets behörighet
  8. Styrelsens verksamhetsberättelse
  9. Revisorernas berättelse
  10. Fastställande av balans- och resultaträkning
  11. Disposition av årets ekonomiska resultat
  12. Styrelsens ansvarsfrihet
  13. Val av ordförande för ett år
  14. Val av styrelseledamöter för två år
  15. Val av styrelsesuppleanter för ett år
  16. Val av revisorer jämte en revisorssuppleant för ett år
  17. Val av valberedning ett år
  18. Arvode till styrelse, webansvarig och revisor.
  19. Information om budgeten för år 16/17
  20. Fastställande av medlemsavgifter för 16/17
  21. Ärenden som styrelsen framlagts för föreningen eller sådana som föreningsmedlemmarna önska få behandlade vid stämman (motioner)
  22. Övriga frågor ;    1) Arbetsgrupper - mark (gräsklippning) 2) Sjögruppen - Myrsjöns väl
  23. Årsmötet avslutas

Hälsningar HLS - styrelsen

 ordförande Sören Stark

 
stäng