Denna sida skapades den: 2017-05-28 09:36

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Läs det senaste  Hasselbladet /Kallelse här; Hasselbladet-2017.pdf   

 

Medlemmar och blivande medlemmar i hls fastighetsägarförening är välkomna på årsmöte

Onsdagen den 14 juni 2017

Start kl 19.00 på Myrsjöns bad och Festplats.


Dagordning klicka här; 


Dagordning_HLS_Arsmote_170614.pdf


eller läs nedan;

Myrsjöns bad och Festplats 2017-06-14 kl. 19.00 - 20.00

Dagordning för årsmöte

 

§ 1. Årsmötets öppnande.

 

§ 2. Närvaroförteckning

 

§ 3. Godkännande av dagordningen

 

§ 4. Val av mötesordförande

 

§ 5. Val av mötessekreterare

 

§ 6. Val av två justerare, tillika rösträknare

 

§ 7. Årsmötets behörighet

 

§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse

 

§ 9. Revisorernas berättelse

 

§ 10. Fastställande av balans- och resultaträkning

 

§ 11. Disposition av årets ekonomiska resultat

 

§ 12. Styrelsens ansvarsfrihet

 

§ 13. Val av styrelse A. Val av ordförande för ett år B. Val av styrelseledamöter för två år C. Val av styrelsesuppleanter för ett år D. Val av revisorer jämte en revisorssuppleant för ett år E. Val av valberedning ett år

 

§ 14. Arvode till styrelse, webansvarig och revisor.

 

§ 15. Information om budgeten för år 2017

 

§ 16. Fastställande av medlemsavgifter för 2018

 

§ 17. Ärenden som styrelsen framlagts för föreningen eller sådana som föreningsmedlemmarna önska få behandlade vid stämman (motioner)

 

§ 18. Övriga frågor; 1) Arbetsgrupper – mark (gräsklippning) 2) Sjögruppen – Myrsjöns väl

 

§ 19. Mötets avslutande 


 
stäng