Denna sida skapades den: 2018-05-21 22:01


Kallelse Årsmöte Hasseludden-Lövberqa-Skarpnäs fastighetsägareförening u.p.a.


Arsmote_2018.pdf      Hasselbladet-2018_1.pdf


Myrsjöns bad och festplats 2018-06-04 kl. 19.00

Dagordning för årsmöte

§ 1.Årsmötets öppnande.

§ 2.Närvaroförteckning

§ 3.Godkännande av dagordningen 

§ 4.Val av mötesordförande

§ 5.Val av mötessekreterare

§ 6.Val av två justerare, tillika rösträknare 

§ 7.Årsmötets behörighet 

§ 8.Styrelsens verksamhetsberättelse

§ 9.Revisorernas berättelse 

§ 10.Fastställande av balans- och resultaträkning 

§ 11.Disposition av årets ekonomiska resultat

§ 12.Styrelsens ansvarsfrihet 

§ 13.Val av styrelse

Val av ordförande för ett år 

Val av styrelseledamöter för två år

Val av styrelsesuppleanter för ett år

Val av revisorer jämte en revisorssuppleant för ett år

Val av valberedning ett år

§ 14.Arvode till styrelse, webansvarig och revisor.  

§ 15.Information om budgeten för år 2018

§ 16.Fastställande av medlemsavgifter för 2019

§ 17.Ärenden som styrelsen framlagts för föreningen eller sådana som föreningsmedlemmarna önska få behandlade vid stämman (motioner)

§ 18.Övriga frågor;1) Arbetsgrupper – mark (gräsklippning) 2) Sjögruppen – Myrsjöns väl

§ 19.Mötets avslutande

 
stäng