Kallelse

Årsmöte Hasseludden-Lövberqa-Skarpnäs fastighetsägareförening u.p.a.


Arsmote_2019.pdf   -  Dagordning


Hasselbladet-2019.pdf


Myrsjöns bad och festplats

2019-06-10 kl. 19.00

Dagordning för årsmöte

§ 1. Årsmötets öppnande.

§ 2. Närvaroförteckning

§ 3. Godkännande av dagordningen

§ 4. Val av mötesordförande

§ 5. Val av mötessekreterare

§ 6. Val av två justerare, tillika rösträknare

§ 7. Årsmötets behörighet

§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse

§ 9. Revisorernas berättelse

§ 10. Fastställande av balans- och resultaträkning

§ 11. Disposition av årets ekonomiska resultat

§ 12. Styrelsens ansvarsfrihet

§ 13. Val av styrelse A. Val av ordförande för ett år B. Val av styrelseledamöter för två år C. Val av styrelsesuppleanter för ett år D. Val av revisorer jämte en revisorssuppleant för ett år E. Val av valberedning ett år

§ 14. Arvode till styrelse, webansvarig och revisor.

§ 15. Information om budgeten för år 2019

§ 16. Fastställande av medlemsavgifter för 2020

§ 17. Ärenden som styrelsen framlagts för föreningen eller sådana som föreningsmedlemmarna önska få behandlade vid stämman (motioner)

§ 18. Övriga frågor; 1) Arbetsgrupper – mark (gräsklippning) 2) Sjögruppen – Myrsjöns väl

§ 19. Mötets avslutande

 

 
stäng