Denna sida skapades den: 2014-05-18 13:52

 

årsstämma för 2013/14

 

Här kan du läsa dagens protokoll, resutat och balansräkning samt årets budget för föreningen Hasseludden - Lövbergavägen - Skarpnäs (HLS)

 

 

* Stämmoprotokollet för dagens årsmöte läggs in så fort det har justerats.


* Närvarolista läggs ut när den är renskriven.

 

Verksamhetsberattelse_aret_2013.pdf

 

Resultatrakning_ver_3_HLS_2013_Blad1.pd

 

Balansrakning_HLS_2013_ver_3_Blad1.pdf

 

Valberedningens_forslag-HLS_14-15.pdf

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

Kallelse till årsmöte söndagen den 1 juni 2014 kl 17.00- 18.30 på Myrsjöns festplats dansbana.

 

Årsmöte i Hasseludden-Lövberga-Skarpnäs fastighetsägareförening u.p.a.

 1. Årsmötet öppnas
 2. Anteckning av närvarande
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av ordförande för årsmötet
 5. Val av sekreterare för årsmötet
 6. Val av justerare, tillika rösträknare
 7. Årsmötets behörighet
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av balans- och resultaträkning
 11. Disposition av årets ekonomiska resultat
 12. Styrelsens ansvarsfrihet
 13. Val av ordförande för ett år
 14. Val av styrelseledamöter för två år
 15. Val av styrelsesuppleanter för ett år
 16. Val av revisorer jämte en revisorssuppleant för ett år
 17. Val av valberedning
 18. Arvode till styrelse, webansvarig och revisorer
 19. Information om budgeten för år 2014
 20. Fastställande av medlemsavgifter för 2015
 21. Ärenden som styrelsen framlagts för föreningen eller sådana som föreningsmedlemmarna önska få behandlade vid stämman (motioner)
 22. Övriga frågor
  1. Aktivitetsgrupp – styrelsen föreslår att en aktivitetsgrupp för Myrsjöns festplats bildas.
 23. Årsmötet avslutas

Klicka här för att komma till stadgarna HLS

 

 

 
stäng