Läs den senaste rapporten;

”Våtmarksdiagnosen, uppföljning av reningsfunktionen i Myrsjöns våtmark” från Nacka kommun, miljöenheten.

                                         myrsjon_vatmarksdiagnos.pdf

 

Myrsjöns våtmark - renande grönska

Källa: Nedanstående text är direkt hämtat från Nacka Kommuns hemsida. Vi har fått godkännande att publicera materialet på vår hemsida.

 

En konstgjord våtmark byggdes under våren 2006 i Myrsjökärret. Syftet är att använda naturens egna mekanismer för att rena dagvattnet från Kummelbergets industriområde, innan det rinner ut i Myrsjön.


I Myrsjön och dess sediment (skiktet av material som samlas vid botten) var halterna höga av bland annat tungmetaller och oljor. Oljeföroreningar och metaller har hittats också när prov tagits på dagvatten som kommer till sjön genom en dagvattenledning i västra viken, nära Kummelbergets industriområde. Trots ett aktivt arbete under flera år med miljötillsyn och information till företagen och försök att hitta enskilda källor till utsläppen minskade inte halterna av föroreningar.

Det slingrande diket i våtmarkens övre del.Den dagvattenledning som länge har fört dagvatten från hela industriområdet till sjön ersattes därför av en anlagd våtmark, där dagvattnet slingrar sig fram genom det så kallade Myrsjökärret innan det rinner ut i sjön. I en konstgjord miljö skiljer naturliga processer ut eller rena föroreningarna, så att Myrsjön skyddas.

Nybyggd våtmarksmiljö

Det första steget börjar där dagvattenledningen pluggas igen ett stycke öster om industriområdet. I stället byggs ett så kallad överdämningskärr och en polerdamm.

 

Schematisk skiss.

 

Skiss över hur våtmarken fungerar.

 

 

 


Överdämningskärret består av en ca 300 kvm stor sedimentationsdamm och ett slingrande dike. De ska klara fyra uppgifter:

  • Att utjämna vattennivån inför nästa steg, så att skillnaderna i vattenflödet där inte blir för stora mellan t.ex. ”vårflod” och torra perioder.
  • Sedimentation - dvs. att se till att partiklar i vattnet samlas vid bottnen.
  • Avskiljning av oljerester - genom att utloppet från kärret ligger under lägsta lågvattennivån. Det innebär att oljan avskiljs i överdämningskärret och aldrig kommer till polerdamman.
  • Nedbrytning av föroreningar – genom oxidering av organiskt material som avsätts på växtligheten


Efter sedimentationsdammen leds vattnet i ett slingrande dike på ca 150 meter. Det byggdes med mycket flacka stränder, för att en stor del av vattnet ska kunna sila långsamt över omgivningen. Det börjar vid en djuphåla i sedimenteringsdammen och slutar i en så kallad polerdamm. Strax före polerdammen leds vattnet via en reglerbrunn, en så kallad munk, som fungerar som oljeavskiljare.

I polerdammen kan partiklar i vattnet fortsätta att bilda sediment på bottnen. Växter i vattnet ska ta upp kväve och syresätta vattnet. Dammen byggs så att vattnet slingrar fram. Den slutar med ett utlopp till Myrsjön. Strax före utloppet kontrolleras reningseffekten.

Naturen ska visa reningseffekten

En ”pedagogisk poäng” med anläggningen är att oljeföroreningar som fastnar i överdämningskärret kommer att synas tydligt som en oljefilm på vattenytan. Det kommer att bli tydligt att olja som läcker ut i eller omkring industriområdet inte ”försvinner”, vilket förhoppningsvis leder till att de som arbetar och vistas i området blir mer aktsamma.

Både negativa och positiva förändringar av dagvattnets kvalitet kommer också att påverka vattenmiljön längre fram, i polerdammen. Djur som grodor och mindre vattensalamander är känsliga för föroreningar. Om de kommer att etablera sig i dammen blir det ett bra betyg på att anläggningen fungerar.

Utmärkt stadsbyggande!

Myrsjöns våtmark fick 2007 års stadsbyggnadsutmärkelse, i konkurrens med bland annat nya byggnader och platser i Sickla-området och Saltsjöbaden.

 

 
stäng