------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FÖR KÄNNEDOM; 

Ämne: Samrådshandlingar Rensättra naturreservat

 

Hej!


Härmed skickas förslag till beslut och skötselplan för Rensättra naturreservat (Nacka kommun) på samråd.

Samrådstiden är 2 mars-31 maj 2018.

 

Synpunkter lämnas per post till:

Nacka kommun, Registrator, 131 81 Nacka. Handlingen ska märkas med diarienummer NTN 2017/351.


Synpunkter kan också insändas med e-post till: registrator@nacka.se. Diarienummer NTN 2017/351 ska då skrivas in i ämnesraden.

 

Frågor om förslaget kan ställas till natur@nacka.se. Information finns också på kommunens hemsida, www.nacka.se/rensattra

 

Med vänlig hälsning

 

Anna Herrström

Kommunekolog

Nacka kommun, Markgruppen – Enheten för fastighetsförvaltning


Läs bifogad PDF; 


Följebrev

Foljebrev.pdf


Protokollutdrag 

_24_Protokollsutdrag_NTN_20_feb_2018.pdf


Förslag till beslut och skötselplan. 

Länk till den PDF här;

https://infobank.nacka.se/ext/Bo_Bygga/stadsbyggnadsprojekt/Naturreservat%20Rens%C3%A4ttra/Samr%C3%A5d/Beslut%20och%20sk%C3%B6tselplan.pdf
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förkännedom.....

Inbjudan_samrad.pdf


Planbeskrivning.pdf


Plankarta.pdf

Ett förslag till detaljplan har upprättats för rubricerat område. Detaljplanen syftar till att möjliggöra markanvändning för särskilt boende för äldre. 

Detaljplanen syftar även till att införa skydds- och hänsynsbestämmelser främst för de delar av planområdet som omfattar känslig naturmiljö och riksintresse. Planområdet utgör 8700 kvadratmeter och av dessa utgör byggrätten för byggnaden cirka 4600 kvadratmeter.

Planområdet, Hasseludden 1:79, är beläget i slutet av Hamndalsvägen, ca 1 km norr om Orminge centrum, i norra Boo. Byggnaden består av tre ihopkopplade volymer i tre våningar, varav två stycken är programmerade med 59 vårdbostäder, en som vänder sig mot landskapet och en som vinklar upp sig mot Hamndalsvägen. Byggnaden föreslås ha träfasader. Parkering anordnas i anslutning till byggnaden, inom fastigheten.

Kommunens bedömning är att planförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan.

Ni bereds härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslag till detaljplan. Detaljplaneförslaget finns tillgängligt i Nacka stadshus utställningshall (Granitvägen 15), biblioteket i Orminge.

Information om ändring av detaljplanen finns även på Nacka kommuns hemsida:

https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi

https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi

Samrådstid

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 20 oktober 2017.

Synpunkter lämnas till:

Nacka kommun

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Planenheten MSN 2016/267

131 81 Nacka

eller via e-post tillregistrator.plan@nacka.se skriv MSN 2016/267 i ämnesraden.

OBS: Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Vänligen texta namn- och adressuppgifter!

Upplysningar

Lämnas av planarkitekt Kristina Källqvist, e-post kristina.kallqvist@nacka.se

tel 08-718 92 69.

Planarbetets bedrivande

Kommunens bedömning är att standardförfarandet enligt PBL 5 kap 6 § kan tillämpas eftersom planförslaget:

-      är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande

-      inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse

-      inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

Men vänlig hälsning  Planenheten

Nacka kommun

Tel:08-718 00 00

Besök: Granitvägen 15

Post: 131 81 Nacka E-post: registrator.plan@nacka.se

WEBB: www.nacka.sewww.facebook.com/Nackakommun
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs den senaste rapporten ang. 

”Våtmarksdiagnosen, uppföljning av reningsfunktionen i Myrsjöns våtmark” från Nacka kommun, miljöenheten.

 
Intressant läsning om man är intresserad av att Myrsjön inte skall förorenas mer. 
klicka på länken;     myrsjon_vatmarksdiagnos.pdf

 

//HLS-styrelse

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hej alla medlemmar,


Jag känner mig stolt över att efter mina många kontakter förra sommaren med Nacka kommun, så ska nu äntligen Myrsjöns våtmark rensas på giftiga sediment!

Se bifogad länk nedan med information från Nacka kommun.
Så nu hoppas vi på bättre vattenkvalitet i Myrsjön.

Vi får också hålla tummarna för att den pumpstation som ligger vid Myrsjövägen fungerar som den ska så att förra årets stora avloppsutsläpp (med badförbud) inte upprepas.
 

Mvh

Anders.H (styrelsesuppleant HLS)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Myrsjöns Väl (kontakt med kommunen, vattenprover, vattennivå etc....)


Kontakt och sammankallande är;

 

Anders Hultström  anders.hultstrom@live.com

och

Eric Malm  eric@uncleeric.se


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs den senaste rapporten ang 
”Våtmarksdiagnosen, uppföljning av reningsfunktionen i Myrsjöns våtmark” från Nacka kommun, miljöenheten.

Intressant läsning om man är intresserad av att Myrsjön inte skall förorenas mer. 
klicka på länken; myrsjon_vatmarksdiagnos.pdf
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anna Malm [malm.anna@telia.com]
 

Myrsjöns Väl-gruppen, läget oktober 2012

(sammanfattat av Anna Malm som nu åker till värmen över vintern )


Vid HLS års-stämma 2011 beslutades att bilda ”Myrsjöns Väl”.
Utdrag ur 2011 års stämmoprotokoll som ligger på HLS.nu …

22. Övriga frågor


c. Arbetsgrupp bildad med namnet Myrsjöns Väl.
Fastighetsägare med tomtgräns mot Myrsjön bjuds in att delta i arbetsgruppen.
HLS styrelse anmodas av stämman att vara en aktiv part i arbetsgruppen.
Frågor för arbetsgruppen:
--‐ Vattenprover bör tas för att kontrollera vattenkvaliten.
--‐ Vattennivån ska fastställas på en nivå som tar hänsyn till alla fastighetsägare med gräns mot Myrsjön.
Eventuellt behöver den vattendom som finns från 1905 att justeras efter nuvarande förhållanden.
--‐ Pegel saknas vid utlopp. Kommunen lovat att sätta dit en ny.

Bör följas upp.
--‐ Utloppet ska skötas av kommunen, men växer igen. Behöver åtgärdas.

Myrsjögruppen konstituerades vid möte 2011-10-04, hos Ulf Nordberg . Förutom fastighetsägare med tomtgräns mot Myrsjön (”Myrsjöns väl” enligt stämmoprotokollet) hade också andra intresserade inbjudits, bl.a. HLS ordförande Stefan Friberg och Berit Woxström för nedströms boende. Enligt minnesanteckningar från konstituerande möte med Myrsjögruppen sker förhandlingar med kommunen genom HLS ordförande, även sammankallande i arbetsgruppen (Myrsjöns väl), som inhämtar synpunkter från referensgruppen (Myrsjögruppen)
Se utdrag ur minnesanteckningarna nedan
”.........
Vi kom överens om att bilda en arbetsgrupp under HLS för att utarbeta förslag till agerande. Övriga av de närvarande (och eventuellt andra ej närvarande direkt berörda?) bildar en referensgrupp som får ta del av förslagen och lämna synpunkter. Arbetsgruppen tar hänsyn till synpunkterna och förhandlar med kommunen om åtgärder genom HLS.
Arbetsgruppen skulle bestå av Stefan Friberg, Anders Hultström, Anna Malm, Håkan Roseen, Klas Sjöblom och Curt Wikman, med HLS ordförande (f.n. Stefan Friberg) som sammankallande”


Närvarande vid konstituerande mötet för Myrsjögruppen 2011-10-04 (referensgruppen):
Stefan Friberg, Anders Hultström med dotter Nelly Gunnarsson, Anders Hedenström, Kerstin Lindqvist, Anna Malm, Ulf Nordberg, Håkan Roseen, Klas Sjöblom, Curt Wikman, Berit Woxström (för nedströms boende)


…….. läget oktober 2012:
Sedan Myrsjögruppen bildades har viss kontakt med kommunen skett genom bl.a. Håkan Roseen (som har god uppsikt över Vargdalsviken, våtmarken och pumpstationen vid slutet av Myrsjövägen) och Ulf Nordberg (som bor nära utloppet från Myrsjön via bäcken mot Kvarnsjön och som varit aktiv när det gäller att få kommunen att klippa vegetation i Myrsjön). Minnesanteckningarna från konstituerande mötet skickades av Anna (mötessekreterare) till Birgitta Held Pauli på kommunens miljöenhet med kopia f.k. till hela Myrsjögruppen. Birgitta informerade om att vattenreglering och våtmarker sköts av VA-enheten, men vattenkvalitet mm sköts av Miljöenheten.


Annas mejladresser till Myrsjögruppen
anders_brev@hotmail.com <anders_brev@hotmail.com>; stefan@wostman.se klas.sjoblom@operan.se ; andershedenstrom@gmail.com ; hakan@roseen.se ; curtwikman@telia.com; kerstin.linkan@telia.com ; berit.woxstrom@telia.com ; ulf@pcassistans.com ; malm.anna@telia.com

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Läs den senaste rapporten;

”Våtmarksdiagnosen, uppföljning av reningsfunktionen i Myrsjöns våtmark” från Nacka kommun, miljöenheten.

                  myrsjon_vatmarksdiagnos.pdf

 

Myrsjöns våtmark - renande grönska

Källa: Nedanstående text är direkt hämtat från Nacka Kommuns hemsida. Vi har fått godkännande att publicera materialet på vår hemsida.

 

En konstgjord våtmark byggdes under våren 2006 i Myrsjökärret. Syftet är att använda naturens egna mekanismer för att rena dagvattnet från Kummelbergets industriområde, innan det rinner ut i Myrsjön.


I Myrsjön och dess sediment (skiktet av material som samlas vid botten) var halterna höga av bland annat tungmetaller och oljor. Oljeföroreningar och metaller har hittats också när prov tagits på dagvatten som kommer till sjön genom en dagvattenledning i västra viken, nära Kummelbergets industriområde. Trots ett aktivt arbete under flera år med miljötillsyn och information till företagen och försök att hitta enskilda källor till utsläppen minskade inte halterna av föroreningar.

Det slingrande diket i våtmarkens övre del.Den dagvattenledning som länge har fört dagvatten från hela industriområdet till sjön ersattes därför av en anlagd våtmark, där dagvattnet slingrar sig fram genom det så kallade Myrsjökärret innan det rinner ut i sjön. I en konstgjord miljö skiljer naturliga processer ut eller rena föroreningarna, så att Myrsjön skyddas.

NYBYGGD VÅTMARKSMILJÖ

Det första steget börjar där dagvattenledningen pluggas igen ett stycke öster om industriområdet. I stället byggs ett så kallad överdämningskärr och en polerdamm.

 

Schematisk skiss.

 

Skiss över hur våtmarken fungerar.

 

 

 


Överdämningskärret består av en ca 300 kvm stor sedimentationsdamm och ett slingrande dike. De ska klara fyra uppgifter:

  • Att utjämna vattennivån inför nästa steg, så att skillnaderna i vattenflödet där inte blir för stora mellan t.ex. ”vårflod” och torra perioder.
  • Sedimentation - dvs. att se till att partiklar i vattnet samlas vid bottnen.
  • Avskiljning av oljerester - genom att utloppet från kärret ligger under lägsta lågvattennivån. Det innebär att oljan avskiljs i överdämningskärret och aldrig kommer till polerdamman.
  • Nedbrytning av föroreningar – genom oxidering av organiskt material som avsätts på växtligheten


Efter sedimentationsdammen leds vattnet i ett slingrande dike på ca 150 meter. Det byggdes med mycket flacka stränder, för att en stor del av vattnet ska kunna sila långsamt över omgivningen. Det börjar vid en djuphåla i sedimenteringsdammen och slutar i en så kallad polerdamm. Strax före polerdammen leds vattnet via en reglerbrunn, en så kallad munk, som fungerar som oljeavskiljare.

I polerdammen kan partiklar i vattnet fortsätta att bilda sediment på bottnen. Växter i vattnet ska ta upp kväve och syresätta vattnet. Dammen byggs så att vattnet slingrar fram. Den slutar med ett utlopp till Myrsjön. Strax före utloppet kontrolleras reningseffekten.

NATUREN SKA VISA RENINGSEFFEKTEN

En ”pedagogisk poäng” med anläggningen är att oljeföroreningar som fastnar i överdämningskärret kommer att synas tydligt som en oljefilm på vattenytan. Det kommer att bli tydligt att olja som läcker ut i eller omkring industriområdet inte ”försvinner”, vilket förhoppningsvis leder till att de som arbetar och vistas i området blir mer aktsamma.

Både negativa och positiva förändringar av dagvattnets kvalitet kommer också att påverka vattenmiljön längre fram, i polerdammen. Djur som grodor och mindre vattensalamander är känsliga för föroreningar. Om de kommer att etablera sig i dammen blir det ett bra betyg på att anläggningen fungerar.

UTMÄRKT STADSBYGGANDE!

Myrsjöns våtmark fick 2007 års stadsbyggnadsutmärkelse, i konkurrens med bland annat nya byggnader och platser i Sickla-området och Saltsjöbaden.

 
stäng